WETTEN & VERDRAGEN

Diverse Wetten

WET van 30 maart 1998 houdende instelling van de Maritieme Autoriteit Suriname (Wet Maritieme Autoriteit
Suriname)
WET van 30 juni 2004, houdende vaststelling van regels voor maritieme beveiliging
(Wet Maritieme Beveiliging)
WET van 7 april 2017, houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones).
RESOLUTIE VAN 14 DECEMBER 1951 No.6144a bepalende de plaatsing in het GOUVERNEMENTSBLAD.
BESCHIKKING van de Minister van Transport, Communicatie
en Toerisme van 29 juni 2012 no. 1726/12, inzake aanpassing van
het tarief voor bakengeld en de vergoeding voor de geloste- en of ingenomen lading.
RESOLUTIE van 9 juli 2009 no. 3201/09 , huodende vaststelling van de herziene vergunningsvoorwaarden voor veerbootdiensten(“Regeling Vergunningsvoorwaarden Veerbootdiensten 2009“)
BESCHIKKING van de Minister van Transport,Communicatie en Toerisme van 13 oktober 2008 no.3350/08, houdende aanpassing van de heffing van loodstarieven voor schepen die de Suriname wateren binnenvaren , uitvaren of bevaren.
D E C R E E T van 24 juni 1981 , houdende vaststelling van nieuwe regels inzake het havenwezen(Decreet Havenwezen 1981).
WET van 5 april 2017 , houd4ende regels inzake de instelling van de Kunstwacht (Wet Instelling Kunstwacht).
WET van 24 oktober 1988 , houdende goedkeuring tot toetreding van de Republiek Suriname tot het Internationaal Verdrag ter voorkoming van vervulling door schepen en het bijbehorende Protocol van 1978(“International Convention fot the Prevention of Pollution from ships 1973“ and “Protocol of 1978“) ; het zgn. Marpol 73/78 Verdrag
WET van 21 december 2001 tot wijziging van het “Zeevisserijdecreet 1980“ (S.B1980 no.144)
PRESIDENTIEEL BESLUIT van 29 juni 2004 no. PB 09/2004 , houdende bekrachting van de toetreding van de Republiek Suriname tot de overeenkomst tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee(International Conventions for the Safety Of Life at Sea)
(het zogenaamde SOLAS-verdrag).
S T A A T S B E S L U I T van 10 juni 1977 , houdende vaststelling van het Reglement voor de Loodsdienst van de Republiek Suriname (,,Loodsdienstreglement 1977”).
D E C R E E T van 31 december van 1980 , houdende regelen op het gebied van de zeevisserij.
S T A A T S B E S L U I T van 30 oktober 1981.
WET van 8 april 2013, houdende goedkeuring van de toetreding
van de Republiek Suriname tot “The International Convention on
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers (STCW), 1978”.
WET van 14 september 2018.
BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF  AZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL.

Zee aanvaringsreglement

LANDSVERORDENING van 3 mei 1968 tot vaststelling van de “Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee”

Monsteringbesluit

BESLUIT van 10 juni 1944

Besluit mijnbouw installaties

STAATSBESLUIT van 11 mei 1989

Surinaamsch Strandvonderijbesluit

PUBLICATIE VAN 7 augustus 1936

Decreet Havenautoriteit Suriname

DECREET van 27 juni 1981

Petroleumwet

WET van 6 maart 1991

Wet goedkeuring van het Basel verdrag

WET van 14 maart 2011

Milieu raamwet

WET van 07 mei 2020, houdende regels voor duurzaam milieumanagement
(Milieu Raamwet)

Wet overdracht Passagiers en Bemanningslijsten

WET van 17 augustus 2016

Wet Fiscale Jurisdictie 

WET van 1 februari 2023, houdende nadere bevestiging van het gebied waarover Suriname bevoegd is regels te stellen met betrekking tot de heffing van verschillende belastingen. (Wet Fiscale Jurisdictie)

Wet Voorafgaande Vracht-informatieverstrekking 2022

WET  28 juni  2022, houdende regels met betrekking tot voorafgaande informatieverstrekking betreffende vracht (Wet Voorafgaande vracht informatieverstekking

Stabilisatiebesluit

STAATSBESLUIT   van   22  mei  2018,  houdende   voorzieningen  ten behoeve van Contractor en Contractorpartijen die met de staatsonderneming  Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een Petroleum- overeenkomst   zijn   aangegaan in de zin van de Petroleumwet 1990 (S.B. 1991 No. 7, laatstelijk gewijzigd  bij S.B. 2001 No. 58).

Wijziging Petroleumwet

WET van 30 december 2022, houdende nadere wijziging van de Petroleumwet (S.B. 1991 no. 7, zoals gewijzigd bij S.B. 2001 no. 58).

Diverse Verdragen

Diverse Codes