OVER ONS

Missie & Visie

Op basis van ons Strategisch Businessplan 2018 – 2023 is onze visie voor de komende zes jaren als volgt geformuleerd:

“TO BE A PROFESSIONAL, COMMERCIAL ORIENTED, INNOVATIVE AND LEADING ORGANIZATION”. 
“INITIATING AND FACILITATING MARITIME DEVELOPMENT”.

Mission Statement

“ASSURING SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN WATERWAYS IN AN CUSTOMER ORIENTED WAY”

Kwaliteitsbeleid

De MAS heeft op basis van haar doelstelling in 2007 besloten haar bedrijfsactiviteiten en processen te certificeren. Sindsdien is het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd. Wij hechten veel waarde aan een kwalitatieve dienstverlening.

Het kwaliteitsbeleid van de MAS is gebaseerd op onderstaande 7 kwaliteitsprincipes:

1. Klantgerichtheid
2. Leiderschap
3. Betrokkenheid van medewerkers
4. Procesbenadering
5. Verbetering
6. Op bewijs gebaseerde besluitvorming
7. Relatiemanagement

Vanuit dit oogpunt worden alle relevante nationale wetten en standaarden van de Internationale Hydrografische Organisatie, de Internationale Maritieme Organisatie en de Internationale Maritieme Loods Associatie toegepast in de bedrijfsprocedures en -activiteiten. Het kwaliteitsbeleid van de MAS heeft tot doel om op een veilige en efficiënte wijze te voldoen aan de verwachtingen en vereisten van de klanten. De MAS heeft zich voorgenomen strategische doelen te realiseren in de periode 2018- 2023. Deze doelen zijn te vinden in het MAS businessplan.

VACATURES

Werken bij de MAS is werken in een dynamische, leer uitdagende en innovatieve omgeving. Wij focussen veel op de groei van onze medewerkers in verschillende opzichten. Een kwalitatieve dienstverlening hangt sterk af van de competenties en inzichten van onze werknemers. Ook zijn wij een gelijke kansen-werkgever die zowel man als vrouw voldoende ruimte biedt tot zelfontplooiing.

STAGE EN AFSTUDEREN
Studenten die bij ons stage willen lopen of afstuderen, mogen een brief richten aan de Human Resource Manager, de heer Jerry Douglas.
E-mail: jdouglas@mas.sr

MARITIEM MUSEUM

Het bedrijfsmaritiem museum is ontstaan uit de expositie ‘50 jaar Dienst voor de Scheepvaart in Suriname’ die in Fort Zeelandia werd tentoongesteld. Op 6 september 2001 ging het museum officieel open. Tijdens deze tentoonstelling werd de bloemrijke historie van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) gepresenteerd aan de samenleving. De MAS is ontstaan uit een historische ontwikkeling van de dienst die dateert vanaf 1 juli 1947.

Dit museum is gevestigd in het Flying Fish gebouw dat monumentaal centraal staat op het terrein van de MAS aan de Cornelis Jongbawstraat 2 te Paramaribo – Suriname. Het gebouw is gekoeld, in hout opgetrokken en dateert uit de jaren zestig. Op de benedenverdieping, is na renovatie, de educatieruimte ondergebracht. Het museum heeft een oppervlakte van 85m². Er zijn er bijkans zeventig voorwerpen uit het bestaan van de dienst opgenomen, die voornamelijk gebruikt werden bij de uitvoering van de maritieme taken. Buiten dit gebouw zijn enkele grote museumstukken geplaatst die het geheel van buiten uit een nostalgisch aanblik geven.

Over de herkomst en het gebruik van de museumcollectie ligt er een brochure ter inzage. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 13.00 uur op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen op het nummer 476733 tst. 259 of 239.

KERNTAKEN

De MAS is bij Wet MAS (S.B. 1998 no.37) als rechtspersoon sui  generis ingesteld. Dat wil zeggen ‘enige in zijn soort’. Als autoriteit voert zij diverse uitvoerende en controlerende taken uit binnen de scheepvaartsector. De kerntaken zijn:

01

Het beloodsen van zeeschepen van en naar de havens.

02

Het uitvoeren van Hydrografische metingen volgens internationale standaarden.

03

Het in kaart brengen en markeren van de rivieren.

04

Het opsporen van gezonken objecten en obstakels.

05

Het registreren, en keuren van vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren.

06

Het onderzoeken van incidenten op de binnenwateren.

07

Het behandelen van vergunningsaanvragen.

08

Het monitoren van civiele werken.

09

Het onderhouden van de vaarwegmarkeringen.

10

Het verrichten van inspecties (Port State Control) op buitenlandse schepen.

11

Toezicht houden op en het begeleiden van het verkeer op de Surinaamse binnen- en kustwateren.

12

Toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften m.b.t. de scheepvaart.

13

Het certificeren van havenfaciliteiten volgens de Internationale scheep- en havenfaciliteiten beveiliging (ISPS) standaarden.

MAS GESCHIEDENIS

Op 1 juli 2007 herdachten wij 60 jaar maritieme ontwikkeling. Terugkijkend op meer dan een halve eeuw, kunnen we concluderen dat er meer sprake was van storm en onstuimige wateren, dan van windstilte onder een helderblauwe hemel. Maar misschien dankzij die stormen, heeft de MAS veel kunnen bereiken en ervoor gezorgd dat Suriname vandaag de dag meetelt in de internationale wereld van de scheepvaart.

MAS ORGANOGRAM

MAS BEDRIJFSPROFIEL

Op 1 juli 1947 werd de dienst Haven & Loodswezen opgericht. Deze dienst stond onder leiding van een Havenmeester en was belast met het Loodswezen, Hydrografie, Betonning en Bebakening. Hiervóór werd de loodsdienst uitgevoerd door particulieren. Later werd de taak Toezicht scheepvaart aan de dienst toegevoegd. De dienst veranderde op 25 maart 1982 naar Dienst voor de Scheepvaart en op 14 mei 1998 naar Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

Nationaal en internationaal speelt de MAS een steeds grotere rol en het is van groot belang voor de economie van Suriname. Ontwikkelingen in de wereld stellen voortdurend hogere eisen aan veilige, beveiligde en milieuvriendelijke waterwegen en de scheepvaart. In Suriname houdt de MAS toezicht houdt op de naleving van wettelijke voorschriften van de Scheepvaart. Zij garandeert een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen van en naar Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen, regels en door Suriname geratificeerde verdragen. Het bedrijf streeft ernaar om de beste Maritieme Autoriteit van de Regio te worden.

In de komende jaren wilt het bedrijf dan ook een “proactief” beleid voeren en uitgroeien tot een innovatief bedrijf in de sector. Met de heer M. Amafo LL.M als directeur, ondersteund door een 4 koppig management team, 36 stafleden en 70 CAO medewerkers gaat het bedrijf deze uitdaging tegemoet.

Een deel van de MAS medewerkers is tewerkgesteld op de dependance in Nickerie. Verder beschikt de MAS over een Maritieme bibliotheek, een Maritiem Museum en een educatieve ruimte. Laatstgenoemde wordt ook aan derden verhuurd. Tevens, is het Caribbean Maritime Information Centre (CMIC) gehuisvest bij de MAS.

DE MARITIEME AUTORITEIT SURINAME HEEFT ALS DOELSTELLING:

  • EEN VEILIGE EN EFFICIENTE DOORVAART GARANDEREN VAN ZEESCHEPEN NAAR EN VAN SURINAME OP BASIS VAN INTERNATIONAAL AANVAARDE NORMEN EN REGELS EN CONFORM DE DOOR SURINAME GERATIFICEERDE VERDRAGEN;
  • TOEZICHT OP DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DE SCHEEPVAART EN HET SCHEEPVAARTVERKEER BETREFFENDE.

NATIONALE ORGANISATIES

Integra Marine & Freight Services
Dit bedrijf vervult een leidende rol in de Suriname op het gebied van maritieme en scheepvaartindustrie.    

Ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV)
Waarborging van voedselzekerheid en voedselveiligheid van agrarische producten voor de Surinaamse samenleving, en het bevorderen en faciliteren van duurzame ontwikkeling voor de agrarische sector.

Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR)
Het NCCR heeft als taak het adviseren, monitoren en coördineren van de ontwikkeling van rampenplannen binnen de totale gezondheidszorg en het zorgdragen voor de daartoe benodigde trainingen.

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (NIMOS)
Het NIMOS zorgt voor de ontwikkeling van een nationaal juridisch raamwerk voor milieubeleid en milieumanagement in het belang van duurzame ontwikkeling.

Traymore N.V.
Dit bedrijf investeert in de handel en in de scheepvaartsector van de Republiek Suriname en is de eigenaar en exploitant van de Haven van Moengo.

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB)
VSB is een samenwerkingsverband van personen die een bedrijf in Suriname uitoefenen. De Vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden en de bevordering van het economische en sociaal welzijn van de gemeenschap.

VSH United
Dit bedrijf is een groep van ondernemingen opgericht in 1958 met hun hoofdkantoor in Paramaribo, Suriname. De activiteiten van de groepen omvatten scheepvaart, handel, industrie, vastgoedontwikkeling. Andere verbonden ondernemingen zijn betrokken bij verzekeringen, Banking en in de gastvrijheidsindustrie.

Ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme

Het faciliteren van veilige, moderne, betrouwbare en geïntegreerde, connectiviteit en toegankelijkheid van mensen en goederen binnen en buiten Suriname ter ondersteuning aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling van de natie.

 

REGIONALE ORGANISATIES


Association of Caribbean States (ACS)
De ACS heeft tot doel het bevorderen van onderling overleg en, samenwerking tussen alle landen van het Caribisch gebied.

Caribbean memoranding of understanding on Port State Control
Het CMOU regime streeft ernaar om een oogje in het zeil te houden in de hele regio en ervoor te zorgen dat de scheepvaart wordt uitgevoerd in een veilige en milieuvriendelijke manier.

INTERNATIONALE ORGANISATIES


Caribbean Shipping Association (ACS)
De noodzaak om een effectieve, brede vereniging op te richten om toezicht te houden, te bespreken en informatie te delen ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van de scheepvaart in het Caribisch gebied.

International Hydrographic Organization (IHO)
De IHO is een intergouvernementele adviserende en technische organisatie in 1921 opgericht. Dit om de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het mariene milieu te ondersteunen.

International Maritime Organization (IMO)
De IMO heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de scheepvaart en de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen.

International Seabed Authority (ISA)
De ISA is een autonome internationale organisatie onder de Verenigde Naties van 1982 opgericht. Verdrag inzake het recht van de zee en de overeenkomst van 1994 met betrekking tot de toepassing van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee.

International Maritime Pilots Association
IMPA is een vereniging zonder winstoogmerk met een werkelijk internationale oriëntatie.  Het verwezenlijken van de belangrijkste doelstelling – het bevorderen van professioneel geluid en veilig loodsen – op twee manieren.

MACHC
De MACHC werd oorspronkelijk opgericht als de Caribische Zee-Golf van Mexico Hydrografische Commissie (CGMHC) in Havana, Cuba, op 25-27 mei 1994 ter gelegenheid van haar eerste bijeenkomst op initiatief van Cuba, Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Guyana en Mexico

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)
De OAS is een internationale organisatie die bestaat uit 35 onafhankelijke staten op het Amerikaanse continent. Zij is op 30 april 1948 opgericht in Bogotá, Colombia en heeft haar hoofdzetel in Washington D.C. in de Verenigde Staten.

United States Coast Guards (USCG) 
De USCG is een van de vijf strijdkrachten van de Verenigde Staten en de enige militaire organisatie binnen het Department of Homeland Security het is een uniek instrument voor de maritieme veiligheid, beveiliging en zorgt voor het milieu

ACTIEVE SCHEEPSAGENTEN

Integra Marine & Freight Services

Kuldipsingh Port Facility N.V.

Rocky’s Shipping

N.V. VSH Scheepvaartmij

N.V. VSH Logistics

Baank Shipping N.V.

Rudisa Shipping Company N.V.

CMA CGM Suriname N.V.

Suriname Coast Traders N.V.

Trans American Trading Shipping Agent

Goslar Shipping

TR Shipping

Post Trade

Asruf Import, Export shipping NV

Ramps Logistics Ltd

Swift Shipping

Best Maritime NV

Cosco Shipping

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Deze afdeling houdt zich bezig met het beloodsen van zeeschepen. Beloodsing houdt in het begeleiden van een schip door de nauwe en ondiepe vaargeulen van de Surinaamse wateren. Een binnen loods beloodst schepen binnen de Surinaamse kust; vanaf de Suzanna’s daal tot Paranam en een buitenloods beloodst zowel schepen binnen de Surinaamse rivier als de kust; dat is vanaf zee naar Paranam en/of Nieuw Nickerie.

De Afdeling Maritime Administration houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot de scheepvaart en het scheepvaartverkeer. Daarnaast is de afdeling belast met de inspectie van internationale schepen die de Surinaamse havens aandoen en schepen in de binnenwateren. Verder doet zij veiligheidscontroles op havens en schepen. Hierbij worden ook de regels zoals vastgelegd in door Suriname geratificeerde verdragen in acht genomen

Via een loods aanvraagformulier wordt een dienst elektronisch door een scheepsagent aangevraagd.

De taak van de afdeling Hydrography & Channel Management is het periodiek uitvoeren van hydrografische surveys in de rivieren die toegang tot de havens verschaffen. Dat wil zeggen het in kaart brengen van deze rivieren en het aangeven van het traject met de grootste diepgang (de vaargeul). Door een getijdenmeetnet vindt automatische registratie van de getijdenbeweging plaats.

De subafdeling Fleet beheert drie loodsboten in Paramaribo, één hydrografisch vaartuig Pasisi en het Multipurpose vaartuig Marwina. De laatstgenoemde vaartuigen voeren ook opdrachten uit voor derden zoals hydrografische metingen en het aanleggen van vaarwegmarkeringen.