OVER ONS

Missie & Visie

Op basis van ons Strategisch Businessplan 2018 – 2023 is onze visie voor de komende zes jaren als volgt geformuleerd:

“TO BE A PROFESSIONAL, COMMERCIAL ORIENTED, INNOVATIVE AND LEADING ORGANIZATION”. 
“INITIATING AND FACILITATING MARITIME DEVELOPMENT”.

Mission Statement

“ASSURING SAFE, SECURE, ENVIRONMENTALLY SOUND EFFICIENT AND SUSTAINABLE SHIPPING”.

Kwaliteitsbeleid

De MAS heeft op basis van haar doelstelling in 2007 besloten haar bedrijfsactiviteiten en processen te certificeren. Sindsdien is het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd. Wij hechten veel waarde aan een kwalitatieve dienstverlening.

Het kwaliteitsbeleid van de MAS is gebaseerd op onderstaande 7 kwaliteitsprincipes:

1. Klantgerichtheid
2. Leiderschap
3. Betrokkenheid van medewerkers
4. Procesbenadering
5. Verbetering
6. Op bewijs gebaseerde besluitvorming
7. Relatiemanagement

Vanuit dit oogpunt worden alle relevante nationale wetten en standaarden van de Internationale Hydrografische Organisatie, de Internationale Maritieme Organisatie en de Internationale Maritieme Loods Associatie toegepast in de bedrijfsprocedures en -activiteiten. Het kwaliteitsbeleid van de MAS heeft tot doel om op een veilige en efficiënte wijze te voldoen aan de verwachtingen en vereisten van de klanten. De MAS heeft zich voorgenomen strategische doelen te realiseren in de periode 2018- 2023. Deze doelen zijn te vinden in het MAS businessplan.

KERNTAKEN

De MAS is bij Wet MAS (S.B. 1998 no.37) als rechtspersoon sui  generis ingesteld. Dat wil zeggen ‘enige in zijn soort’. Als autoriteit voert zij diverse uitvoerende en controlerende taken uit binnen de scheepvaartsector. De kerntaken zijn:

 • Het beloodsen van zeeschepen van en naar de havens.
 • Het uitvoeren van Hydrografische metingen volgens internationale standaarden.
 • Het in kaart brengen en markeren van de rivieren.
 • Het opsporen van gezonken objecten en obstakels.
 • Het registreren, en keuren van vaartuigen die de Surinaamse wateren bevaren.
 • Het onderzoeken van incidenten op de binnenwateren.
 • Het behandelen van vergunningsaanvragen.
 • Het monitoren van civiele werken.
 • Het onderhouden van de vaarwegmarkeringen.
 • Het verrichten van inspecties (Port State Control) op buitenlandse schepen.
 • Toezicht houden op en het begeleiden van het verkeer op de Surinaamse binnen- en kustwateren.
 • Toezicht houden op de naleving van wettelijke voorschriften m.b.t. de scheepvaart.
 • Het certificeren van havenfaciliteiten volgens de Internationale scheep- en havenfaciliteiten beveiliging (ISPS) standaarden.

MAS GESCHIEDENIS

Op 1 juli 2007 herdachten wij 60 jaar maritieme ontwikkeling. Terugkijkend op meer dan een halve eeuw, kunnen we concluderen dat er meer sprake was van storm en onstuimige wateren, dan van windstilte onder een helderblauwe hemel. Maar misschien dankzij die stormen, heeft de MAS veel kunnen bereiken en ervoor gezorgd dat Suriname vandaag de dag meetelt in de internationale wereld van de scheepvaart.

MAS ORGANOGRAM

MAS BEDRIJFSPROFIEL

Op 1 juli 1947 werd de dienst Haven & Loodswezen opgericht. Deze dienst stond onder leiding van een Havenmeester en was belast met het Loodswezen, Hydrografie, Betonning en Bebakening. Hiervóór werd de loodsdienst uitgevoerd door particulieren. Later werd de taak Toezicht scheepvaart aan de dienst toegevoegd. De dienst veranderde op 25 maart 1982 naar Dienst voor de Scheepvaart en op 14 mei 1998 naar Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

Nationaal en internationaal speelt de MAS een steeds grotere rol en het is van groot belang voor de economie van Suriname. Ontwikkelingen in de wereld stellen voortdurend hogere eisen aan veilige, beveiligde en milieuvriendelijke waterwegen en de scheepvaart. In Suriname houdt de MAS toezicht houdt op de naleving van wettelijke voorschriften van de Scheepvaart. Zij garandeert een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen van en naar Suriname op basis van internationaal aanvaarde normen, regels en door Suriname geratificeerde verdragen. Het bedrijf streeft ernaar om de beste Maritieme Autoriteit van de Regio te worden.

In de komende jaren wilt het bedrijf dan ook een “proactief” beleid voeren en uitgroeien tot een innovatief bedrijf in de sector. Met de heer M. Amafo LL.M als directeur, ondersteund door een 5 koppig management team, 36 stafleden en 103 CAO medewerkers gaat het bedrijf deze uitdaging tegemoet.

Een deel van de MAS medewerkers is tewerkgesteld op de dependance in Nickerie. Verder beschikt de MAS over een Maritieme bibliotheek, een Maritiem Museum en een educatieve ruimte. Laatstgenoemde wordt ook aan derden verhuurd. Tevens, is het Caribbean Maritime Information Centre (CMIC) gehuisvest bij de MAS.

DE MARITIEME AUTORITEIT SURINAME HEEFT ALS DOELSTELLING:

 • EEN VEILIGE EN EFFICIENTE DOORVAART GARANDEREN VAN ZEESCHEPEN NAAR EN VAN SURINAME OP BASIS VAN INTERNATIONAAL AANVAARDE NORMEN EN REGELS EN CONFORM DE DOOR SURINAME GERATIFICEERDE VERDRAGEN;
 • TOEZICHT OP DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DE SCHEEPVAART EN HET SCHEEPVAARTVERKEER BETREFFENDE.

ACTIEVE SCHEEPSAGENTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

Deze afdeling houdt zich bezig met het beloodsen van zeeschepen. Beloodsing houdt in het begeleiden van een schip door de nauwe en ondiepe vaargeulen van de Surinaamse wateren. Een binnen loods beloodst schepen binnen de Surinaamse kust; vanaf de Suzanna’s daal tot Paranam en een buitenloods beloodst zowel schepen binnen de Surinaamse rivier als de kust; dat is vanaf zee naar Paranam en/of Nieuw Nickerie.

De Afdeling Maritime Administration houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot de scheepvaart en het scheepvaartverkeer. Daarnaast is de afdeling belast met de inspectie van internationale schepen die de Surinaamse havens aandoen en schepen in de binnenwateren. Verder doet zij veiligheidscontroles op havens en schepen. Hierbij worden ook de regels zoals vastgelegd in door Suriname geratificeerde verdragen in acht genomen

Via een loods aanvraagformulier wordt een dienst elektronisch door een scheepsagent aangevraagd.

De taak van de afdeling Hydrography & Channel Management is het periodiek uitvoeren van hydrografische surveys in de rivieren die toegang tot de havens verschaffen. Dat wil zeggen het in kaart brengen van deze rivieren en het aangeven van het traject met de grootste diepgang (de vaargeul). Door een getijdenmeetnet vindt automatische registratie van de getijdenbeweging plaats.

De subafdeling Fleet beheert drie loodsboten in Paramaribo, één hydrografisch vaartuig Pasisi en het Multipurpose vaartuig Marwina. De laatstgenoemde vaartuigen voeren ook opdrachten uit voor derden zoals hydrografische metingen en het aanleggen van vaarwegmarkeringen.