VERGUNNING VOOR WATERWERKEN & HAVENS

Vergunningsvoorwaarden voor het hebben van een steiger

 1. De vergunninghouder dient zich te gedragen naar de bepalingen vastgesteld in het Decreet Havenwezen (SB1981 no. 86) en krachtens deze wet nog te geven voorschriften;
 2. Alle wettelijke voorschriften op het gebied van de scheepvaart moeten worden nageleefd;
 3. Het is ten strengste verboden om ballast, afvalstoffen en afgekeurde goederen in de wateren te doen komen;
 4. Het is ten strengste verboden om olie, oliehoudend ballastwater of oliehoudend lenswater in de wateren te doen komen;
 5. De steiger moet van zonsondergang tot zonsopkomst deugdelijk zijn verlicht. De verlichting mag geen hindernis vormen voor de scheepvaart;
 6. De steiger dient voorzien te zijn van primaire afvalontvangst faciliteiten;
 7. Alle milieu voorschriften moeten worden nageleefd;
 8. De steiger en het steiger meubilair moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren;
 9. De steiger zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor zij bij de aanvraag, goed bevonden is;
 10. De vaartuigen dienen steeds adequaat te zijn afgemeerd;
 11. De aanschrijvingen van de Havenmeester ingevolge artikel 13 van het Decreet Havenwezen 1981 ( SB 1981 86) moeten binnen de door hem te bepalen termijn opgevolgd worden;
 12. De uitvoering  zal  geschieden  in  overleg  met  en  op  aanwijzing  van  het  Directoraat Civieltechnische Werken van het Ministerie van Openbare Werken;
 13. Op aangeven van de Havenmeester en binnen de door hem te bepalen termijn dient de vergunninghouder het waterwerk te slopen, op een milieuverantwoorde wijze, indien onderzoek vanuit het directoraat Civieltechnische Werken van het ministerie van Openbare werken heeft uitgewezen dat het waterwerk in een slechte staat van onderhoud verkee
 14. De vergunninghouder dient de diepte binnen het aanmeergebied ten behoeve van zijn steiger jaarlijks, of zo dikwijls wanneer de Havenmeester zulks nodig acht, te laten opmeten door de Maritieme Autoriteit Suriname;
 15. De aanmeersteiger is geschikt  voor het aanmeren van schepen tot een  diepgang  van (advies van MAS)…………:
 16. Voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is er voorafgaande toestemming van de Maritieme Autoriteit Suriname en andere relevante instanties vereist;
 17. De Havenmeester is bevoegd de vergunning in te trekken indien de vergunninghouder zich niet houdt aan de gestelde vergunningsvoorwaarden of indien over een periode van tenminste twee jaren, geen recognitie is betaald;
 18. De recognitie is verschuldigd vanaf de verstrekking van de vergunning;
 19. De vergunning  vervalt  van  rechtswege  indien  1  (één)  jaar  na  dagtekening,  de vergunninghouder (nog) geen aanvang gemaakt heeft met de bouw van het waterwerk.

PROCEDURE VERGUNNINGSAANVRAAG WATERWERKEN

 1. Een schriftelijk verzoek voor een vergunning voor het aanleggen van een waterwerk wordt gedaan bij de Havenmeester, de directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).
 2. In de aanvraag dient de aanvrager alle relevante informatie over het bouwwerk te vermelden. Met de aanvraag dient te worden bijgevoegd:
   1. Een figuratieve kaart van het perceel waar het waterwerk gebouwd zal worden;
   2. Een bouwplan / ontwerptekening en een situatietekening;
   3. Een contact nummer / gegevens v/d aanvrager;
   4. Een recent GLISS uittreksel van het kantoor van de Bewaarder,voorheen hypotheekkantoor;
   5. Een recent uittreksel en nationaliteits verklaring uit het bevolkingsregister;
   6. Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (K.K.F.) in geval van een bedrijf

   Ingeval van een stichting dienen tevens de volgende documenten te worden overlegd:

   1. Een bewijs van registratie in het openbaar stichtingenregister waaruit blijkt dat de stichting ingeschreven staat bij het ministerie van Justitie en Politie;
   2. Een notariële akte betreffende het stichtingsbestuur met statuten;
   3. Een recent uittreksel en nationaliteits verklaring uit het bevolkingsregister van degene die de stichting in- en buiten rechte vertegenwoord.
 1. Het bouwplan en / of de ontwerptekening wordt door de Havenmeester ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie van Openbare Werken (Directoraat Civieltechnische Werken).
 1. De MAS maakt contact met de aanvrager voor een plaatselijke oriëntatie, hiervoor worden er kosten inrekening gebracht.
 1. Bij de verlening van de vergunning dient de vergunninghouder rekening te houden met de jaarlijks te betalen recognitie, het welk in USD dient te geschiede. Verder dient de vergunninghouder zicht te houden aan de gestelde vergunningsvoorwaarden.
 1. Het is verboden om waterwerken te hebben of op te zetten zonder verkregen toestemming / vergunning van de Havenmeester conform het Decreet Havenwezen 1981(SB 1981 no. 86).