header image

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat de Getijtafels voor Suriname 2013 vanaf woensdag 24 oktober 2012 te koop ligt bij Tomahawk en al haar filialen. Scheepvaartagenten kunnen het tevens bij de MAS betrekken. De verkoopprijs is vastgesteld op SRD 40, = (veertig Surinaamse dollars).

De Maritieme Autoriteit Suriname wenst aan al haar relaties fijne feestdagen.

Hierbij maakt de Maritieme Autoriteit Suriname bekend dat de Getijtafels voor Suriname 2012 vanaf maandag 28 november 2011 te koop ligt bij Tomahawk en al haar filialen. Scheepvaartagenten kunnen het tevens bij de MAS betrekken. De verkoopprijs is vastgesteld op SRD 40,= (veertig Surinaamse dollars).

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) brengt ter algemene kennis dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Regeling Binnenvaart en Kustvaart (S.B. 1981 no. 16), vaartuigen, die daartoe wettelijk nog niet verplicht zijn, vrijwillig ter keuring kunnen worden aangeboden bij de MAS. In dit kader worden alle eigenaren van plezier,- duw- en sleepvaartuigen, opgeroepen om voor het nodige in contact te treden met de afdeling:

Maritime Administration
Telefoonnummer: 476733 toestel 235 / 252
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De Maritieme Autoriteit Suriname maakt bekend dat de Resolutie van 9 juli 2009 no. 3201/09 (S.B. 2009 no. 98), houdende vaststelling van de herziene vergunningsvoorwaarden voor veerbootdiensten, de zogenaamde “Regeling Vergunningsvoorwaarden Veerbootdiensten 2009” vanaf 9 juli 2009 in werking is getreden.

De hierboven genoemde regeling regardeert het veiligheidsaspect voor het vervoer van personen en goederen te water middels veerboten. Vanaf 1 september 2011 zal de MAS,  uitgaande van haar bevoegdheden ten aanzien van de veiligheid op de Surinaamse wateren, strikt toezicht houden op de naleving van deze regeling.

Conform deze regeling dienen alle veerboothouders en opvarenden de volgende zaken in acht te nemen:

  1. In verband met de veiligheidsaspecten dienen er aan boord van het vaartuig evenzoveel zwemvesten in goed bruikbare staat, als het aantal te vervoeren personen, aanwezig te zijn, waarvan zwemvesten speciaal bestemd voor de te vervoeren kinderen mede gerekend dienen te zijn;
  2. bij het opvaren van de rivier dient de vergunninghouder of diens gemachtigde erop toe te zien dat de opvarende met de zwemvesten om het lijf plaats hebben genomen in het vaartuig;
  3. de vergunninghouder dient een verzekering te sluiten waarvan de dekking zich uitstrekt over het totaal aantal te vervoeren passagiers en de bemanning.

De Maritieme Autoriteit Suriname maakt bekend dat de betalingen via de kas ten behoeve van het Bewijs van Registratie en het Certificaat van Deugdelijkheid vanaf dinsdag 15 maart 2011 niet meer mogelijk zijn. Betalingen dienen ingaande bovengenoemde datum gestort te worden op de navolgende bankrekeningen:

 

 Banken

 Valuta

 Rek. nummer

 1. 

 DSB

 SRD

 10.18.671

2.

 Hakrinbank

 SRD

 2066.54.339

3.

 GODO

 SRD

 128611

 4. 

 DSB

 USD

 04.36.666

5.

 Hakrinbank

 USD

 2080.49.017

 

 

 

 

 

 

Alle eigenaren van vaartuigen en overige belanghebbenden worden gevraagd hiermede rekening te houden.

 

MOENGO - Tijdens een motivatiebijeenkomst in Moengo zijn de 240 examenkandidaten van de drie VOJ scholen van Marowijne op het hart gedrukt om dit schooljaar uitmuntend te presteren. Dit ligt geheel in de lijn van hoofdsponsor Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) die als slogan heeft ‘striving for excellence’.

Als grootste stimulans tot het leveren van de topprestaties werd voor iedere school een laptop voor de beste leerling in het vooruitzicht gesteld. Een vierde laptop wordt nog verloot ondere alle leerlingen die in augustus een diploma behalen.Op initiatief van parlementariër Marinus Bee heeft de MAS haar volledige medewerking toegezegd aan Marowijne-school-excellence project om de Marowijnse examenkandidaten te motiveren tot excellente prestaties. Bee: “Bij mijn verkiezing als parlementariër heb ik al gesteld dat onderwijs mijn hoogste prioriteit en aandacht geniet. Onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling van ons district.

Onze leerlingen hebben potentie, en dit is één van de manieren om ze uit te dagen.” De leerlingen kregen enkele speeches van Bee, een vertegenwoordiger van het districtscommissaris, Fiene Cairo als hoofd TCT Marowijne en Bert Eersteling als hoofd Bureau Onderwijs Binnenland. Ook was er een toelichting op examennormen, mogelijkheden van vervolgonderwijs en toelatingseisen van Vos-scholen. De grootste motivatie-input kwam van enkele leerlingen die een voordracht deden met ondermeer een a capella zanggroep van de Barronschool.  MAS-directeur Michel Amafo liet het speechen terzijde en bereikte de leerlingen met een vragenspel waarbij ze een envelop met inhoud konden winnen. “De achterliggende gedachte is dat leerlingen met meer kennis hieraan kunnen verdienen”, legt Erna Aviankoi, hoofd Marketing en Communicatie van de MAS uit. Amafo als ‘kind van het district’ erkent dat de MAS met dit project alleen de leerlingen van Marowijne triggert. “We zouden het wel in meerdere districten willen doen, maar dan moeten die belangstelling vanuit de bevolking zelf komen. In Marowijne hadden we al contacten. Andere districten mogen zich aanmelden”, spreekt Amafo zich uitnodigend uit.-.

Bron: DWT 21/1/2011 door Hugo den Boer

Op XITH MACHC Meeting:
Suriname maakt goede vorderingen om te voldoen aan haar nationale, regionale en internationale verplichtingen zoals gesteld in Chapter 5 Regulation 9 van het SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) verdrag. Regulation 9 schrijft kwalitatieve, geüpdatet en adequate hydrografische diensten toe. Dit compliment geeft Hugo Gorziglia, directeur van het Internationale Hydrografisch Bureau (IHB) aan het land. Zijn positieve analyse kwam aan de vooravond van de XIth Meso American & Caribbean Sea Hydrographic Commission (MACHC) Meeting die maandag officieel van start is gegaan in Courtyard by Marriott.

Vertegenwoordigers uit Brazilië, Canada, Colombia, Frankrijk, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nederland, Trinidad & Tobago, United Kingdom, USA, Venezuela, Antigua & Barbuda, El Salvador, Haïti, St. Kitts & Nevis, Belize, Chili, Honduras en Dominica nemen hieraan deel. De conferentie biedt de mogelijkheid om de hydrografische situatie in de regio vast te stellen, de belangrijkste prioriteiten aan te kaarten en gezamenlijke actieplannen op te stellen. Volgens de IHB baas heeft Suriname vanaf haar hertoetreding tot de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) in 2008 grote sprongen vooruit gemaakt. Ook MAS directeur Michel Amafo praat vol lof over de ontwikkelingen die Suriname als land doormaakt. Hij wijst erop dat de MAS alle gelegenheden aangrijpt om haar kennis en ervaring over de zee en de zeebodem uit te breiden. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in scholing van het personeel en adequate apparatuur om de scheepvaart te voorzien van accurate en geüpdatet hydrografische informatie. “Wij zijn ons bewust van onze taken en verantwoordelijkheden toegewezen als hydrografisch bureau door de overheid.” Verder is de MAS verantwoordelijk voor het onderhoud van 36 boeien in de vaargeul. Wij verwachten spoedig instructies van de regering voor de uitvoering van het baggerproject van de Surinamerivier en de monding van de Commewijnerivier. En één van onze prioriteiten is het ontwikkelingen van een Electronic Nautical Chart”, aldus de MAS directeur. De MAS is bovendien de host van de XIth MACHC Meeting waaraan ruim 55 participanten deelnemen.

Grote uitdagingen
Alle deelnemers staan voor een grote uitdaging tijdens deze meeting, vindt Gorziglia. Gedurende de conferentie zullen de maritieme en hydrografische autoriteiten hun landenrapporten presenteren om vervolgens uitdagingen onder de loep te nemen. Bovendien zullen zij hun wederzijdse en collectieve ondersteuning moeten geven voor de verdere ontwikkeling van de regionale hydrografie. “De maritieme transportsector, de visserijindustrie, toeristische activiteiten, maritieme begrenzingkwesties, defensie, havens, kustgebied management – om enkele zaken op te noemen – die van groot belang zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling, kunnen niet effectief en efficiënt ontwikkeld worden zonder gedegen en geüpdatet hydrografische informatie. Er is geen enkele activiteit die plaatsvindt in de zee en geen voordeel haalt uit de hydrografie”, aldus de IHB directeur.

Volgens transportminister Falisie Pinas, die maandagavond de officiële opening verrichtte, onderschrijft de Surinaamse overheid het belang van de ontwikkeling op hydrografisch gebied. Hij ziet een duidelijke verhouding tussen hydrografie, economische ontwikkeling en het bewaken van het mariene milieu. De overheid beschikt over verschillende projecten om hydrografie tot grotere hoogtes te brengen. Zo bevindt het Hydrografische Bureau van Suriname zich in de ontwikkelingsfase 2. In 2007 is Suriname toegetreden tot de MACHC, één van de 15 regionale commissies van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO), om in 2008 wederom lid te worden van de IHO. Volgens Gorziglia maakt Suriname sindsdien grote vorderingen om te voldoen aan zijn nationale, regionale en internationale verantwoordelijkheden zoals gesteld in het SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) verdrag.

Capaciteitsopbouw
Zij bewaakt en ondersteunt een veilige mariene omgeving. Hierbij moeten alle staten zorgen voor adequate hydrografische data, producten en diensten en toezicht houden dat alle internationale regels worden nageleefd. Hydrografie speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van haven- en kustgebieden.

Algemeen kan gesteld worden dat hydrografie een cruciale rol speelt voor het garanderen van een veilige scheepvaart, die op zich weer belangrijk is voor de wereldhandel en economische groei. Hierbij haalde de MACHC voorzitter captain Fernando Palmer de missie van het SOLAS verdrag aan, namelijk het garanderen van een veilige en efficiënte scheepvaart binnen de waterwegen. Volgens hem is de MACHC zich bewust van de inspanningen van de IMO en de IHO voor een gedegen dienstverlening aan de internationale maritieme gemeenschap. Hij onderstreepte ook het werk van de regionale hydrografische commissies. Deze zijn ingesteld voor het promoten van technische samenwerkingsverbanden op het gebied van hydrografische  landmeetkunde, marine kaarttekenen en nautische informatie. Het uiteindelijke doel is de landen in de regio te stimuleren om hun capaciteit op hydrografisch  gebied te bevorderen.

De XIth MASCHC Meeting wordt vrijdag afgesloten met capaciteitsopbouw sessies en een bezoek aan de MAS.-.

Ruim vijftig vertegenwoordigers en deskundigen van kuststaten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) reizen het komende weekend af naar Suriname. Zij nemen vanaf maandag 8 november deel aan de XIth Meso American and Caribbean Hydrographic Commission (MACHC) Meeting in Courtyard by Marriott. De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), in de hoedanigheid van het Nationale Hydrografisch Bureau, treedt op als gastheer. Transportminister Falisie Pinas zal de officiële opening verrichten.

De meeting is opgedeeld in drie delen: de voorbereidingsvergaderingen (besloten), de plenaire sessies en een bedrijfsbezoek aan de MAS. Gedurende deze week zal Suriname in het middelpunt staan van brainstormsessies op het gebied van de hydrografie. Tijdens de meeting zullen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over problemen, uitdagingen en ontwikkeling van de hydrografie in de regio. De MACHC is een regionale IHO commissie. Suriname is lid van de IHO en dus ook lid van de MACHC. De IHO, de internationale gezaghebbende en bevoegde organisatie op het gebied van hydrografie, telt op dit moment tachtig lidstaten.

De MACHC Meeting is heel belangrijk.  Hydrografie zorgt ervoor dat schepen veilig kunnen navigeren en dat het milieu wordt beschermd. Investeringen in kwalitatieve hydrografische diensten leiden tot onder meer verbetering van de veiligheid op zee en vergroting van de bescherming van het mariene milieu. Een efficiënt en veilig zeevervoer zijn bovendien essentieel voor de internationale handel. Naast de maritieme handel vormt hydrografie de basis van bijna elke andere activiteit die gekoppeld is aan het water, met inbegrip van visserij, maritieme veiligheid en defensie. Tevens vormt zij ook de basis voor het toerisme, milieubescherming, het beheer van kustgebieden en maritieme grensafbakening, nationale ruimtelijke gegevens, infrastructuur, mariene wetenschap, recreatie en natuurrampen (tsunami en overstromingen). Volgens het Verenigde Naties’ verdrag Safety Of Life At Sea (SOLAS) moeten alle kuststaten ervoor zorgen dat hydrografische metingen worden uitgevoerd, dat geüpdatet nautische kaarten en publicaties worden gepubliceerd en dat Maritieme Veiligheidsinformatie wordt verstrekt. Suriname, als kuststaat, heeft het SOLAS -verdrag geratificeerd.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) gaat voort met de ontwikkeling van de Surinaamse scheepvaart. Vanaf 1 september gebruikt zij de Automatic Identification System (AIS) waarmee zij nauwgezet het scheepvaartverkeer, vanaf de monding van de Surinamerivier tot de havens, continu volgt. Het nieuwe systeem geeft digitale weergaven van de posities die de schepen innemen. Nationaal leidt deze ontwikkeling tot optimalisering van de controle en de dienstverlening en efficiëntere beloodsing van schepen, waarbij vertragingen tot het verleden zullen behoren.

Het systeem is internationaal door de Internationale Maritieme Organisatie ingesteld. De AIS is echter geen vervanging van de Radar, maar meer een aanvulling. De Radar is een primair navigatiesysteem, dat alles om zich heen waarneemt en dat niet afhankelijk is van voorzieningen op een ander schip. Met de AIS kan men echter wel om de hoek kijken en men heeft geen last van bruggen of hoge gebouwen. Het nadeel van de AIS is dat het niet verplicht is voor alle schepen en dat de transponder aangeschakeld moet zijn om digitaal herkenbaar te zijn. De reikwijdte van het te beheersen gebied is 20 – 30 zeemijl. Afhankelijk van de grootte van het gebied, moeten er masten geplaatst worden met de nodige apparatuur om het gewenste gebied in kaart te brengen. De MAS werkt nu naar uitbreiding van het systeem, zodat ook andere delen van het land onder controle komen. Vooralsnog vallen de Suriname- en de Commewijnerivier binnen het bereik van de 20 – 30 zeemijl.

De verplichting
De AIS verplichting geldt voor schepen boven de 300 Bruto Tonnage. Deze categorie schepen zijn verplicht om apparatuur van de Class A geïnstalleerd te hebben. De Class B apparatuur, die gebruikt wordt door kleinere vaartuigen, heeft een beperkte functionaliteit en minder zendvermogen. De AIS transponders op de schepen zenden automatisch signalen uit in verschillende snelheden. De snelheden nemen toe indien het schip zich ook sneller verplaatst. Signalen worden om de 2 seconden uitgezonden wanneer het schip een snelheid heeft tussen de 14 – 23 knopen (zeemijlen per uur). Schepen die voor anker zijn en niet sneller bewegen dan 3 knopen hebben een frequentie van om de 3 minuten. Deze informatie betreft de positie, snelheid en op de reis betrekking hebbende scheepsgegevens. Andere informatie ter identificatie van het schip kunnen ook afgelezen worden. Dit wordt al bij de installatie van de apparatuur aan boord van het schip ingevoerd.-.

17 tot en met 26 mei heeft het Nederlandse baggerbedrijf De Boer NV met haar baggerschip Delta Queen een proef uitgevoerd in de Surinamerivier. Het betrof een gebied van 5 km lang en maximaal 70 meter breed, nabij de monding van de rivier ten noorden van Braamspunt. “Het proef baggeren is vlot verlopen en ook volgens planning.

De afdeling Hydrografie zal hierna na metingen doen”, zegt Jan-Teye Stellema, uitvoerder van De Boer NV. Freddy Delchot, manager Nautisch Beheer bij de MAS, is tevreden. Het proefbaggerproject biedt nieuwe mogelijkheden die later kunnen worden ingezet om de Surinamerivier te verdiepen. Tijdens de proef werd de techniek airsetting gehanteerd. Deze baggermethode is gebaseerd op het inspuiten van lucht en water in de specie (bodemlaag). Bij de toepassing van deze techniek wordt de specie lichter, waardoor het naar de oppervlakte stijgt. De techniek werd toegepast op momenten, zodat de losgekomen specie met de meegaande ebstroom wordt afgevoerd. Hierbij is transport niet nodig om de specie over te brengen naar een eventuele stortplaats. Een tegeneffect kan zijn dat de specie, die met de stroom wordt afgevoerd, niet op een gewenste locatie wordt afgezet. Maar kostentechnisch is airsetting wel interessant. De MAS coördineerde het geheel, terwijl het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname de processen met betrekking tot het milieu monitorde.

Verschillende instanties werden daarnaast erbij gehaald voor een goede evaluatie. Onder andere de afdeling Waterloopkundige dienst van het Ministerie van Openbare Werken ( kwaliteit van het water), de Universiteit van Suriname (sedimentonderzoek) en het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (milieueffectenstudie). De resultaten zullen mede bepalen of deze techniek bij de komende inschrijving toegepast kan worden.

Het baggeren van de Surinamerivier is één van de uitdagingen van de MAS. Al vroeg in het jaar werden nieuwe metingen verricht aan de monding. Die informatie staat in een nieuw bestek. De MAS is tot deze wijziging overgegaan omdat het eerder gemaakte ontwerp voorlopig niet meer uitvoerbaar is. De gewijzigde aanpak is voortgekomen uit de behoefte bij de Surinaamse maritieme sector. Hierbij wil de MAS minimale aanpassingen uitvoeren om een zo hoog mogelijk rendement te behalen voor de sector. Vanaf 2007 zijn milieueffecten- en technische haalbaarheidstudies uitgevoerd om over te gaan tot het verbeteren van de vaargeul van de Surinamerivier. Na de openbare aanbesteding zal de MAS een advies uitbrengen aan de overheid, in deze het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme, aangaande het besluit.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is vandaag, vrijdag 14 mei, precies twaalf jaren verzelfstandigd. Haar nieuwe status werd bij wet ((Wet MAS, S.B. 1998 no. 37) vastgelegd. Daarvóór was het bedrijf bekend als de Dienst voor de Scheepvaart. Sindsdien heeft zij verschillende processen doorgemaakt. In de eerste fase is gewerkt aan de overgang van een overheidsdepartement naar een verzelfstandigd bedrijf. Om in de tweede fase een nieuwe organisatiestructuur te implementeren.

Onder andere werd geïnvesteerd in de bedrijfsvoering en het binnenhalen van expertise. In december 2008 werd de MAS ISO 9001 – 2001 gecertificeerd. Na een her-auditing in 2009 is gebleken dat zij haar kwaliteit managementsysteem beheerst. Terwijl dit bedrijfsmatige proces doorloopt, werkt de MAS aan uitbreiding en verdieping van haar dienstverlening.

Enkele uitdagingen zijn sleepbootassistentie voor zeeschepen die het land aandoen, en het instellen van een openscheepsregister. Het bedrijf beijvert zich ook voor ratificatie van het Standards of Training, Certification and Watchkeeping-verdrag. In dit document zijn de normen voor zeevarenden op het gebied van opleiding, diplomering, certificering en wachtdiensten vastgelegd. Een ander aandachtspunt is ordening van de scheepvaart op de binnenwateren. Hiervoor is de implementatie van het Decreet Binnenvaart Kustvaart heel belangrijk, alvorens tot een structurele regulering kan worden overgegaan.

Als spil binnen de Surinaamse maritieme sector volgt het bedrijf de internationale ontwikkeling op dit gebied nauwlettend. Invoering van de Automatic Identification System binnen de eigen bedrijfsvoering past binnen dit kader. Dit systeem kan te allen tijde aangeven waar een vaartuig zich bevindt.

Maar de grootste uitdaging van de MAS is het baggeren van de Suriname-, de Corantijn-, de Nickerie -, en de Commewijnerivier. Uitvoering hiervan zal ertoe leiden dat dieper beladen schepen deze rivieren kunnen aandoen.

Zoals MAS directeur Michel Amafo vaker zegt: “de bereikte resultaten zouden niet zijn gehaald, zonder optimale inzet en maximale betrokkenheid van alle medewerkers.” De MAS heeft nu ruim 130 personen in dienst. Haar doelstelling is het garanderen van een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen van en naar Suriname; op basis van internationaal aanvaarde normen en regels conform de door Suriname geratificeerde verdragen. Ook houdt zij toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften de scheepvaart en het scheepvaartverkeer betreffende.

De Maritieme Autoriteit Suriname heeft op zondag 3 januari 2010 haar tweede loodsvaartuig “WARAKU” te water gelaten.

Hieronder volgen de technische gegevens van het vaartuig:
Lengte: 12.6 meter
Breedte: 3.9 meter;

Motoren: twee Caterpillar C9 motoren met een vermogen van 500 HP bij een toerental van 2500 RPM. Beide motoren zijn uitgerust met een alternator voor de stroomvoorziening aan boord. De stroomvoorziening is nodig voor het voeden van de airco-units (2), de blowers van de machinekamers en de navigatie- en radiocommunicatiesystemen.

Capaciteit: 7 personen. Casco (Body): aluminium. Electra: drie batterijen: twee voor de Stuurboord en Bakboordmotor en de derde zorgt voor de elektravoorziening van de overige elektracomponenten aan boord. Het elektrasysteem is 110 Volt, waarbij er ook een mogelijkheid is om op walspanning te draaien.

Aandrijving: De aandrijving vindt plaats door 2 (twee) Hamilton Jets die zowel aan SB als aan de BB zijde gelegen zijn. Het vaartuig kan een snelheid van ongeveer 40 knopen halen.

Fuelsysteem: Een fueltank met een grootte van 450 gallon. Brandstof is diesel.
Steering: power- als manualsteering. De powersteering is zeer krachtig en de manualsteering is bij nauwe doorgangsruimten aangeraden.
Apparatuur: VHF Antenne, Global Positioning System, AIS, Radar en Camera’s.
Veiligheidattributen: Liferaft voor 10 personen, EHBO kit, 2 reddingsboeien, reddingsvesten
Sanitair: toiletsysteem en een wasbak.