header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.05/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
MARKERING WRAK NABIJ S-6 GEWIJZIGD

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de markering van het wrak “Dirk Peter” is gewijzigd naar een “Oostelijk - Kardinale boei”:

Positie (WGS’84)         Kleur          Lichtkarakter                  Dagmerk                             Type
06 ° 0’.384 N
55 ° 13’.012 W    Zwart- Geel -zwart    Q(3) 15 S         Zwarte kegels met punten van elkaar af      Boei

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.05/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAMERIVER
MARK WRECK NEAR S-6 CHANGED

The public is hereby informed that the marking of the wreck “Dirk Peter” has changed to an “East-Cardinal mark”:

Position (WGS’84)             Color             Light Character                          Topmark                                      Type
06 ° 0’.384 N
55 ° 13’.012 W            Black- yellow-black        Q(3) 15 S           Black double-cone, pointing away from each other     Buoy


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.04/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
MONDING SURINAMERIVIER
DUIKWERKZAAMHEDEN TUSSEN DE BOEIEN S6 EN S8

Op 20 januari 2016 zullen van 7:00 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags duikwerkzaamheden in de vaargeul tussen de boeien S6 en S8 plaatsvinden. De duikers zullen worden geassisteerd door het vaartuig “PASISI”.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS84:

A 06° 0’.41 N - 055° 12’.90 W
B 05° 59’.02 N - 055° 13’.00 W

Het vaartuig “PASISI” zal tijdens de duikwerkzaamheden in de rivier worden verankerd, niet manoeuvreerbaar zijn en de relevante tekens tonen.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

In verband met de veiligheid wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen, vaart te verminderen en een afstand van 200 meters van het vaartuig PASISI te houden.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.04/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
ENTRANCE SURINAME RIVER
DIVING ACTIVITIES BETWEEN BOUYS S6 AND S8

On January 20th, 2016, from 7:00 am to 12:00 pm, diving activities will take place in the fairway between the buoys S6 and S8. The divers will be assisted by the vessel ‘PASISI’.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

A 06° 0’.41 N - 055° 12’.90 W
B 05° 59’.02 N - 055° 13’.00 W

During diving activities, the vessel ‘PASISI’ will not be maneuverable due to its anchoring in the river and will be displaying the relevant characters.

Communication is through VHF channel 12.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area with caution, to reduce speed and to keep a clear distance of 200 metres from the vessel PASISI.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.02/2016P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SURINAMERIVIER
MARKERING GOSLAR GEWIJZIGD

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat de markering van het wrak “Goslar” is gewijzigd naar een “Isolated danger mark”:

Positie (WGS’84)     Kleur      Lichtkarakter                   Dagmerk                                                        Type
05º49’.094N
55º09’.528W         Wit         Fl(2)10s                Twee boven elkaar geplaatste zwarte ballen                  Baken


De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.02/2016P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SURINAME RIVER
MARK GOSLAR CHANGED

Hereby the public is informed that the mark of the wreck “Goslar” has changed to an “Isolated danger mark”:

Position (WGS’84)    Color      LightCharacter                              Topmark                                                           Type
05º49’.094N
55º09’.528W         White       Fl(2)10s                      Two black spheres one above the other                                Beacon


All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.1/2016T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ NO.47/2015, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden tot 20 januari 2016 zijn verlengd.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.1/2016T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE K110

With reference to NtM NO.47/2015, regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the salvage operation is extended to 20th of January, 2016.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.61/2015T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
COTTICARIVIER – NABIJ BOOMAKKER
BERGINGSWERKZAAMHEDEN GEZONKEN BARGE K110

Met referentie naar BaZ NO.47/2015, betreffende het bergen van de gezonken ponton “K110” in de Cotticarivier ter hoogte van Boomakker, wordt ter algemene kennis gebracht dat de werkzaamheden tot 5 januari 2016 zijn verlengd.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.61/2015T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
COTTICA RIVER – NEAR BOOMAKKER
SALVAGE WORKS SUNKEN BARGE K110

With reference to NtM NO.47/2015, regarding the salvage of the sunken barge “K110” in the Cottica River near Boomakker, the public is informed that the salvage operation is extended to 5th of January, 2016.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.