header image

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.55/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN TOUT LUI FAUT JETTY

Van 20 juni tot en met 13 juli 2018, zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de “Staatsolie Tout Lui Faut Jetty” baggerwerkzaamheden met het vaartuig Elbe worden uitgevoerd.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten:

WGS ‘84     Latitude       Longitude
A             05 46’.156 N    055 08’.744 W
B             05 46’.141 N    055 08’.763 W
C             05 46’.051 N    055 08’.777 W
D             05 45’.936 N    055 08’.684 W
E             05 45’.958 N    055 08’.656 W
F             05 45’.985 N    055 08’.679 W
G             05 46’.021 N    055 08’.635 W

Er zal gebaggerd worden met een hopperzuiger geassisteerd door een ponton, die het baggermateriaal van de rivierbodem zal opzuigen. Het baggervaartuig zal het gebaggerd materiaal vervolgens via pijpleidingen in de balkenvijver op het Bruynzeelterrein (05° 47’.865N – 055° 09’.942W) dumpen.

Het baggeren zal dagelijks plaatsvinden tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
Het vaartuig Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.

NOTICE TO MARINERS NO.55/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES TOUT LUI FAUT JETTY

From June 20th to July 13th, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the "Staatsolie Tout Lui Faut Jetty" with the vessel Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

WGS ‘84     Latitude      Longitude
A             05 46’.156 N   055 08’.744 W
B             05 46’.141 N   055 08’.763 W
C             05 46’.051 N   055 08’.777 W
D             05 45’.936 N   055 08’.684 W
E             05 45’.958 N    055 08’.656 W
F             05 45’.985 N    055 08’.679 W
G             05 46’.021 N   055 08’.635 W

Dredging will be done by a suction hopper dredger assisted by a pontoon, which will suck the dredged material from the river bottom. The dredger will then dump the dredged material through pipelines into the beam pond on the Bruynzeel premises (05° 47’.865N – 055° 09’.942W).

The operations will take place daily between 07.00h - 18.00h.
The vessel Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.54/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER – REDE PARAMARIBO
TIJDELIJKE VEILIGHEID ZONE

Hierbij wordt ter algemene kennis gebracht dat het gedeelte van de Surinamerivier ongeveer 300 meters van de oever gelegen tussen de MAS Steiger en de SMS steiger, tijdelijk wordt gerekend tot de Veiligheid Zone waarin betreden alsmede het ten anker gaan van vaartuigen verboden is.

De Veiligheid Zone zal van kracht zijn van 19 tot en met 21 juni 2018 (1X24uur).

Het gebied is aangegeven met de volgende coördinaten (WGS 84):

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            05 49’.362 N   055 09’.182 W
B            05 49’.378 N   055 08’.595 W
C            05 49’.424 N   055 09’.195 W
D            05 49’.586 N   055 08’.625 W

De scheepvaart wordt verzocht het bovenstaande in acht te nemen.

NOTICE TO MARINERS NO.54/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER – PARAMARIBO HARBOUR LIMIT
TEMPORARY SECURITY ZONE

The public is hereby informed that the part of the Suriname River approximately 300 meters from the shore, located between the MAS Jetty and the SMS Jetty is temporary considered as the Security Zone where entry as well as anchoring of vessels is prohibited.

The Security Zone will be in force from June 19th till June 21st, 2018 (1X24hours).

The area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84     Latitude      Longitude
A             05 49’.362 N   055 09’.182 W
B             05 49’.378 N   055 08’.595 W
C             05 49’.424 N   055 09’.195 W
D             05 49’.586 N   055 08’.625 W

All vessels are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.52/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
VOOR DE KUST VAN SURINAME
OVERLAADWERKZAAMHEDEN

Van 15 tot 24 juni 2018 zullen overlaadwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de kust van Suriname. Houtblokken zullen worden overgeladen van het MS Oriental Apoera op het MS Clodomira.

Het werkgebied is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS ‘84    Latitude      Longitude
A            06 14’.467 N   055 03’.952 W
B            06 14’.468 N   055 04’.169 W
C            06 14’.251 N   055 04’.170 W
D            06 14’.250 N   055 03’.953 W

Tijdens de operatie zullen de vaartuigen beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht het bovenvermeld gebied met de nodige voorzichtigheid te naderen en bij het passeren snelheid te verminderen.


NOTICE TO MARINERS NO.52/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
OFF THE COAST OF SURINAME
SHIP TO SHIP CARGO TRANSFER

From June 15th till June 24th 2018, ship to ship transfer of cargo will take place off the Coast of Suriname. Round logs will be transferred from the MV Oriental Apoera to the MV Clodomira .

The operation area is indicated by the following coordinates:

WGS ‘84       Latitude       Longitude
A               06 14’.467 N   055 03’.952 W
B               06 14’.468 N   055 04’.169 W
C               06 14’.251 N   055 04’.170 W
D               06 14’.250 N   055 03’.953 W

The vessels will be limited in maneuverability during this operation.

Communication will be through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to approach the above mentioned area with caution and to reduce speed while passing.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.51/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 13 en 14 juni 2018 zal het vaartuig MV TIP STOCKHOLM vanuit Alkmaar richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 13 juni 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Alkmaar naar Moengo Haven.
2. Op 14 juni 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Moengo Haven naar Alkmaar.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.51/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 13th and 14th of June, 2018 the vessel MV TIP STOCKHOLM shall sail from Alkmaar to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On June 13th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Alkmaar to Moengo Port.
2. On June 14th, 2018 between 06:00 – 18:00 hour from Moengo Port to Alkmaar.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.50/2018P
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER
MINIMALE KAARTDIEPTE AANGEPAST

Hierbij wordt u geïnformeerd dat de minimale kaartdiepte (Chart Datum) in de vaargeul op kaart no.2765 en corresponderende ENC is gesteld op 4.0 (vier) meter bij laag water spring (LWS). De nodige informatie voor de toegankelijkheid van schepen is verwerkt in de Shipping Notice 2018/3 – Accessibility Suriname River, welke te vinden is op de MAS website http://www.mas.sr/shipping-notice.

De scheepvaart en overige rivier gebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.50/2018P
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER
CHART DATUM AJUSTED

You are informed that the minimum chart depth(Chart Datum) in the navigation channel on Navigation Chart no. 2765 and corresponding ENC is set at 4.0 (four) meters at low water spring (LWS). The necessary information for the accessibility of ships is included in the Shipping Notice 2018/3 - Accessibility Suriname River, which can be found on the MAS website http://www.mas.sr/shipping-notice.

Shipping and other river users are requested to take this into account.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.49/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
SARAMACCAKANAAL
INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN

Van 9 tot en met 23 juni 2018 zullen infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Haukes in het Saramaccakanaal tussen Bruynzeel en NV Vabi.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS ‘84:

WGS ‘84     Latitude        Longitude
A            05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B            05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

De vaartuigen betrokken bij de werkzaamheden zijn de duwboten Deen en Fin, ponton Arnaud en dekschuit Colette.
De dekschuit zal gedurende de werkzaamheden worden verankerd en niet manoeuvreerbaar zijn.
Passage van vaartuigen zal op bepaalde tijden niet mogelijk zijn. Het bedrijf Haukes zal de nodige instructies voor passage aangeven.
De aangewezen ankerlocatie in afwachting op instructies is op een afstand van ten minste tweehonderd (200) meter van het werkgebied.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

In verband met de veiligheid en een vlot verloop van dit project wordt aan de scheepvaart en overige watergebruikers gevraagd de bovenstaande instructies op te volgen en het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.49/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
SARAMACCA CANAL
INFRASTRUCTURAL ACTIVITIES

From 9th to June 23rd, 2018, infrastructural work will be carried out by the Haukes company in the Saramacca Canal between Bruynzeel and NV Vabi.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS ‘84:

WGS ‘84      Latitude          Longitude
A              05° 47'.897 N   055° 10'.311 W
B              05° 47'.878 N   055° 10'.313 W

The vessels involved in the work are the tug boats Deen en Fin, pontoon Arnaud and deck barge Colette.
The deck barge will be anchored during the work and will not be maneuverable.
Passage of vessels will not be possible at certain times. The Haukes Company will provide the necessary instructions for passage.
The designated anchor location awaiting instructions is at a distance of at least two hundred (200) meters from the working area.

Communication takes place via VHF channel 12.

In connection with the safety and smooth running of this project, shipping and other water users are requested to follow the above instructions and to pass the area with due caution.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.48/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, DIJKVELDBANK
BAGGERWERKZAAMHEDEN KULDIPSINGH PORT FACILITY

Van 6 tot en met 20 juni 2018 zullen langs de linkeroever van de Surinamerivier voor de steiger van “Kuldipsingh Port Facility” baggerwerkzaamheden plaatsvinden door het vaartuig T.S.H.D Elbe.

Het werkgebied wordt begrensd door de volgende coördinaten in WGS 84:

       Latitude               NLongitude
A   05° 46’.819 N   055° 09’.338 W
B   05° 46’.731 N   055° 09’.379 W
C   05° 46’.498 N   055° 09’.178 W
D   05° 46’.523 N   055° 09’.084 W

De werkzaamheden zullen dag en nacht worden uitgevoerd. Het vaartuig T.S.H.D Elbe zal tijdens het baggeren beperkt manoeuvreerbaar zijn.

Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 12 en 16.

De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.48/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, DIJKVELDBANK
DREDGING ACTIVITIES KULDIPSINGH PORT FACILITY

From 6th to 20th June, 2018 dredging activities will be conducted alongside the left bank of the Suriname River at the jetty of "Kuldipsingh Port Facility" with the M/V T.S.H.D Elbe.

The working area is indicated by the following coordinates in WGS 84:

          Latitude            Longitude
A   05° 46’.819 N    055° 09’.338 W
B   05° 46’.731 N    055° 09’.379 W
C   05° 46’.498 N    055° 09’.178 W
D   05° 46’.523 N    055° 09’.084 W

The operations will take place around the clock (24 hours). The M/V T.S.H.D Elbe will be restricted in maneuverability during dredging.

Communication is through the VHF channels 12 and 16.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.47/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER – REDE PARAMARIBO
WATERSPORTACTIVITEITEN

Op dinsdag 5 juni 2018 zullen van 9.00 uur tot en met 12.00 uur watersportactiviteiten langs de Waterkant plaatsvinden tot een afstand van honderd meter (100 m) vanuit de oever.
Het gebied ligt tussen de oude SMS veersteiger (instapplaats kleine passagiersbo, Plattebrug) tot de Marinetrap, aangegeven in de navolgende posities (WGS’84):

                  WGS 84
     Latitude (N)   Longitude(W)
A  05 ̊ 49’.497 N   055 ̊ 09’.042 W
B  05 ̊ 49’.412 N   055 ̊ 09’.405 W
C  05 ̊ 49’.310 N   055 ̊ 09.369 W
D  05 ̊ 49’.389 N   055 ̊ 09’.029 W

Tussen 9.30 uur en 10.00 uur zal een vloot van kleine vaartuigen de oversteek doen van Meerzorg naar de Marinetrap.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en andere watergebruikers gevraagd het gebied met de nodige voorzichtigheid te passeren.

NOTICE TO MARINERS NO.47/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER – PARAMARIBO HARBOUR LIMIT
WATERSPORT ACTIVITIES

On Tuesday June 5th, 2018 from 9.00 a.m. until 12.00 p.m. watersport activities will take place along the Riverside Boulevard till a distance of hundred meters (100 m) from the shore.
The area is located between the old SMS ferry terminal (boarding place small passenger boats, Plattebrug) and Marinetrap, indicated by the following coordinates (WGS ’84):

         WGS 84
   Latitude (N)    Longitude(W)
A  05 ̊ 49’.497 N   055 ̊ 09’.042 W
B  05 ̊ 49’.412 N   055 ̊ 09’.405 W
C  05 ̊ 49’.310 N   055 ̊ 09.369 W
D  05 ̊ 49’.389 N   055 ̊ 09’.029 W

Between 9.30 a.m. and 10.00 a.m. a fleet of small crafts will cross from Meerzorg to the Marinetrap.

For safety reasons, all ships and other users are requested to approach the area mentioned above with caution.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.46/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.41/2018T, betreffende de onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat deze werkzaamheden zijn verlengd tot en met 29 mei 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.46/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORK

With reference to NtM No.41/2018T, concerning the maintenance work on the vessel
MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River, the public is informed that these works have been extended until May 29th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.45/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2017
VOOR DE KUST VAN SURINAME
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 28 mei tot 1 juni 2018 zal het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen uitvoeren voor de kust van Suriname.
Het meetgebied is middels onderstaande coördinaten aangegeven.

WGS 84                                                                                   Gebied
Latitude (N)          Longitude(W)      Het gebied bevindt zich op een afstand van 28 NM voor de kust van Coronie .
E 06 ̊ 25’.852        056 ̊ 28’.258 W
F 06 ̊ 25’.852 N    056 ̊ 29’.344 W
G 06 ̊ 24’.767 N   056 ̊ 29’.344 W
H 06 ̊ 24’.767 N   056 ̊ 28’.258 W

De metingen zullen dagelijks uitgevoerd worden van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds. Het opmetingsvaartuig zal varen met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen, zal tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar zijn en zal de relevante tekens tonen.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.


NOTICE TO MARINERS NO.45/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2017
OFF THE COAST OF SURINAME
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From May 28th till June 1st, 2018, the survey vessel MV MARWINA will conduct hydrographic surveys off the coast of Suriname.

The survey area is given by the coordinates mentioned below

                     WGS 84                                                 Gebied
Latitude (N)          Longitude(W)        The area is located at a distance of 28 NM off the coast of Coronie.
E 06 ̊ 25’.852 N      056 ̊ 28’.258 W
F 06 ̊ 25’.852 N      056 ̊ 29’.344 W
G 06 ̊ 24’.767 N     056 ̊ 29’.344 W
H 06 ̊ 24’.767 N     056 ̊ 28’.258 W

The surveys will be performed daily from 7:00 am – 7:00 pm. The survey vessel will navigate with an approximate speed of 4.5 knots, will be restricted in maneuverability and will display the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.44/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.41/2018T, betreffende de onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat deze werkzaamheden zijn verlengd tot en met 26 mei 2018.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

Maritieme Autoriteit Suriname,

 

NOTICE TO MARINERS NO.44/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORK

With reference to NtM No.41/2018T, concerning the maintenance work on the vessel
MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River, the public is informed that these works have been extended until May 26th, 2018.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

Maritime Authority Suriname,


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.43/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
VOOR DE KUST VAN SURINAME
EXPLORATIE BORINGEN

Met referte aan BaZ NO.21/2018T, betreffende exploratie boringen voor de Kust van Suriname. Het boorvaartuig ENSCO DS-12 zal van 21 mei tot en met 31 juli 2018 op de boorlocatie 07° 47’.41 N - 54° 54’.90 W (WGS 84) werkzaamheden verrichten.

In verband met de veiligheid wordt de scheepvaart en overige watergebruikers verzocht een afstand van ten minste 500 (vijfhonderd) meters van ENSCO DS-12 te houden.
De Offshore Support Vessels (OSV) die tijdens de uitvoering van de operaties zullen assisteren zijn MV Kudu, MV Springbok, MV Gemsbok en MV Kacey.

Let wel!
Communicatie geschiedt via de VHF kanalen 16 en 67.
• Er geldt een VEILIGHEIDSZONE van 500 (vijfhonderd) meters van de boorlocatie.
• De ENSCO DS-12 is niet manoeuvreerbaar en zal de relevante tekens tonen.


De scheepvaart wordt verzocht hiermee rekening te willen houden.


NOTICE TO MARINERS NO.43/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
OFF THE COAST OF SURINAME
RESEARCH DRILLING


With reference to BaZ NO.21 / 2018T, concerning exploration drilling on the Coast of Suriname. The drilling vessel ENSCO DS-12 will operate at the drilling site 07 ° 47'.41 N – 54 ° 54'.90 W (WGS 84) from 21 May to 31 July 2018.

In connection with the safety of shipping and other water users vessels are requested to keep a safe distance of 500 (five hundred) meters of ENSCO DS-12.
The Offshore Support Vessels (OSV) that will assist during the operations are: MV Kudu, MV Springbok, MV Gemsbok and MV Kacey

Please note:
• Communication is through the VHF channels 16 and 67.
• There is a SAFETY ZONE of 500 (five hundred) meters from the drilling site.
• ENSCO DS-12 is not maneuverable and will display the relevant characters.

All ships are requested to take notice of the above mentioned.

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.42/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
SURINAMERIVIER, MONDING TOT SUZANNASDAAL
HYDROGRAFISCHE METINGEN

Van 14 tot 26 mei 2018 verricht het opmetingsvaartuig MV MARWINA hydrografische metingen in de Surinamerivier. Het gebied is begrensd vanaf de monding 13 km ten noorden van LS boei tot Suzannasdaal en is aangegeven met de volgende coördinaten:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1 06 ̊ 12’.032 N 055 ̊ 11’.737 W
2 06 ̊ 12’.108 N 055 ̊ 13’.701 W
3 05 ̊ 57’.742 N 055 ̊ 13’.994 W
4 05 ̊ 53’.463 N 055 ̊ 07’.054 W
5 05 ̊ 51’.593 N 055 ̊ 05’.835 W
6 05 ̊ 51’.624 N 055 ̊ 05’.340 W
7 05 ̊ 54’.124 N 055 ̊ 05’.863 W
8 05 ̊ 58’.328 N 055 ̊ 11’.992 W

De metingen vinden dagelijks van 7:00 uur ’s morgens tot 7:00 uur ’s avonds plaats. Het opmetingsvaartuig vaart met een snelheid van ongeveer 4,5 knopen, is tijdens de meting beperkt manoeuvreerbaar en vertoont de relevante tekens.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

 

NOTICE TO MARINERS NO.42/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
SURINAME RIVER, ENTRANCE TO SUZANNASDAAL
HYDROGRAPHIC SURVEYS

From 14th till 26th of May 2018, the survey vessel MV MARWINA is conducting hydrographic surveys in the Suriname River. The surveys take place in the area from the entrance 13 km north of the LS buoy till Suzannasdaal and are indicated with the following coordinates:

WGS 84
Latitude (N) Longitude(W)
1 06 ̊ 12’.032 N 055 ̊ 11’.737 W
2 06 ̊ 12’.108 N 055 ̊ 13’.701 W
3 05 ̊ 57’.742 N 055 ̊ 13’.994 W
4 05 ̊ 53’.463 N 055 ̊ 07’.054 W
5 05 ̊ 51’.593 N 055 ̊ 05’.835 W
6 05 ̊ 51’.624 N 055 ̊ 05’.340 W
7 05 ̊ 54’.124 N 055 ̊ 05’.863 W
8 05 ̊ 58’.328 N 055 ̊ 11’.992 W

The surveys are performed daily from 7:00 am – 7:00 pm. The survey vessel navigates with an approximate speed of 4.5 knots, is restricted in maneuverability and displays the relevant characters.

Communication is through the VHF channel 12.

All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned.

 

BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.41/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2765
MONDING SURINAMERIVIER
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Met referte aan BaZ NO.37/2018T, betreffende de onderhoudswerkzaamheden op het vaartuig MT Tradewind Palm in de monding van de Surinamerivier, wordt ter algemene kennis gebracht dat deze werkzaamheden zijn verlengd tot en met 20 mei 2018.

De ankerpositie is 5.6 nautische mijlen in noord noordoostelijke richting van de LS boei aangegeven middels de onderstaande coördinaten.

WGS ‘84          Latitude     Longitude
Ankerpositie  06 10’.411N  055 12’.003 W

Tijdens de werkzaamheden zal het vaartuig beperkt manoeuvreerbaar zijn.

De scheepvaart en overige watergebruikers worden verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.41/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2765
ENTRANCE SURINAME RIVER
MAINTENANCE WORK

With reference to NtM No.37/2018T, concerning the maintenance work on the vessel MT Tradewind Palm in the entrance of the Suriname River, the public is informed that these works have been extended until May 20th, 2018.

The anchor position is 5.6 nautical miles in the north north-east direction of the LS buoy indicated by the coordinates below.

WGS ‘84              Latitude       Longitude
Anchor position   06 10’.411N   055 12’.003 W

During the work the vessel will have limited maneuverability.
All ships and other users are requested to take notice of the above mentioned


BERICHT AAN ZEEVARENDEN NO.40/2018T
BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
KAART 2219
COTTICARIVIER
PASSAGE VAARTUIG

Op 14 en 15 mei 2018 zal het vaartuig MV INDUSTRIAL AIM vanuit Dr. Jules Sedney Port in Paramaribo richting Moengo Haven en terug, de dorpen langs de Cotticarivier als volgt passeren:
1. Op 14 mei 2018 tussen 03:00 – 18:00 uur van Dr. Jules Sedney Port te Paramaribo naar Traymore Port te Moengo.
2. Op 15 mei 2018 tussen 06:00 – 18:00 uur van Traymore Port te Moengo naar zee.

De communicatie geschiedt via VHF kanaal 12.b

Het publiek wordt verzocht hiermee rekening te houden.

NOTICE TO MARINERS NO.40/2018T
ANNOUNCEMENT TO THE SHIPPING TRAFFIC
CHART 2219
COTTICA RIVER
PASSAGE VESSEL

On the 11th and 12th of May, 2018 the MV INDUSTRIAL AIM shall sail from Dr. Jules Sedney Port in Paramaribo to Moengo Port and back. The ship will pass the villages along the Cottica River as follows:
1. On May 14th, 2018 between 03:00 - 18:00 hours from Dr. Jules Sedney Port in Paramaribo to Traymore Port in Moengo.
2. On 15 th May 2018 between 06:00 - 18:00 from Traymore Port in Moengo to sea.

Communication is through VHF channel 12.

The public is requested to take notice of the above mentioned.